Borsfa Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola

Tisztelt Szülők!
 

Az első osztályosok beiratásának időpontja a Borsfai Fekete István Általános Iskolába április 12-13-án 8 órától 19 óráig tart!

Részletek ITT>>>

Felhívás ITT>>>

A beiskolázási körzethatár megtekinthető ITT>>>Március 15.

Iskolánk színvonalas műsorral emlékezett meg a 170 évvel ezelőtt kezdődött 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Felidézték tanulóink a jeles eseményeket, felcsendültek a Kossuth-dalok, a Himnusz és Szózat sorai is.
Emberi Erőforrások Miniszterea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsfai Fekete István Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-tól - 2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8885 Borsfa , Zrínyi Miklós utca 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, okmányok másolata,

• pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolatát,

• a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

• a pályázó aláírt nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításhoz,

• a pályázó aláírt nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( harmadik személlyel közléséhez ),

• hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biró Patrik szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 06/30/ 444-5066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Nagykanizsai Tankerületi Központ 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00431-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Borsfai Fekete István Általános Iskola - intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Oktatási és Kulturális Közlöny

• helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (két példány lefűzött, bekötött, egy példány fűzés nélküli), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai Tankerületi Központ ( 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ) címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Borsfa Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

FEKETE ISTVÁN NAP
2018.január 25.

Iskolánk 2001-ben vette fel a Fekete István nevet. Azóta minden évben megemlékezünk névadónkról a születésnapján. Az idén különböző pályázatokon vehettek részt tanulóink: rajzolhattak, lehetett madáretetőt és állatfigurát készíteni, prózát és verset írni. Nagyon színvonalas alkotások születtek. A rajzokban elsősorban az alsó tagozatosok ügyeskedtek, de a felsősök közül a 6. osztályosok is kitettek magukért. Sokan készítettek madáretetőt, a 6-8. osztályosok pedig színvonalas fogalmazásokat írtak, s néhány vers is született. Nem volt könnyű dolga a bírálóknak!
A 6. osztályosok megnyitó ünnepsége után minden pályázatban részt vevő díjat kapott, majd utána megkoszorúztuk névadónk szobrát. Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra!


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


Megjött a Mikulás 

NEMZETI ÜNNEP - október 23-i megemlékezés

Október 23-án emlékezünk az 1956-os forradalom eseményeire és hőseire, de 1989-ben ezen a napon kiáltották ki újra Magyarországon a köztársaságot is. Iskolánk felső tagozatos tanulói színvonalas műsorral idézték fel a történelmi pillanatokat, a hősöket és a mártírokat. Az őszi verőfényes napsütésben talán mindenki megértette e nap történelmi jelentőségét, s tisztelettel emlékezik azokra, akik életüket áldozták hazánkért.
ERDŐK HETE – a 6. osztály a Haraszti Dámkertben

Minden évben általában október első hete az ERDŐK HETE. Iskolánk 6. osztálya osztályfőnökükkel együtt ezen a héten, október 6-án ellátogatott a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének Haraszti Dámkertjébe, ahol Hopp Tamás vezetésével hallgathatták a dámbarcogást, sőt szinte az ott élő összes dámot láthatták közelről vagy távolról. Gyönyörű őszi napsütésben varázslatos volt az élmény! Köszönjük az erdészetnek is a lehetőséget!

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...
Az aradi vértanúk ünnepe október 6-án


Október 6-án emlékezünk meg az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett 13 honvédtábornokra és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, valamint a többi mártírhalált halt hősre. Ebben a tanévben iskolánk 6. osztályos tanulói színvonalas és megható műsorral emlékeztek a hősökre. Háttérként szolgált az iskolánk udvarán őszi színekben pompázó, korábban ültetett HŐSÖK FÁJA, melynek emléktábláján olvasható idézet is elhangzott a műsorban.
A Határtalanul! program keretén belül
„A Zrínyiek nyomán” című tanulmányi kirándulás
2017. szeptember 12-15 között 14 hetedik osztályos tanulóval és 3 kísérő pedagógussal Horvátországban került megrendezésre.

Még több információ ITT!!!
Ballagás 2017 06 17


Bolondballagás 2017 06 15


Delta koncert 2017 06 14


Gyereknap alkalmából  a Delta zenekar koncertezett iskolánkban. Köszönjük nekik, és a Szülői Munkaközösségnek. akik megszervezték.

A FOTÓK FORRÁSA: https://www.facebook.com/pg/deltabuli.hu/photos/?tab=album&album_id=196713680361435

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


Gyereknap 2017 06 14
Sport nap 2017 06 12


Kihívás napja
Madarak, fák napja


1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Megünneplésének időpontja változó.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


Göcseji Falumúzeum 2017 05 05


2017 május 5-én az 5. osztály ellátogatott a zalaegerszegre a Göcseji falumúzeumba. Itt élményszerűen megtekinthették mindazt, amit hon- és népismeret órán tanulnak
Péterfy megyei nyelvtanversenyen II. helyezést ért el Németh Pál Levente 7. osztályos tanuló.2017 LovásziA Lovásziban megrendezett Vegyesházi királyok kora elnevezésű országos történelem versenyen II. helyezést ért el iskolánk Corina csapata.
Tagjai: Bóha Sarolta, Németh Pál Levente, Sinkovicz Edina, Somodi Orsolya

 


Horvát művészeti találkozó 2017 04 05


2017. április 5-én került megrendezésre a már hagyománnyá vált horvát nemzetiségi iskolák művészeti találkozója a Borsfai Fekete István Általános Iskolában. A határon túlról érkező Domašinec és Draškovec iskola tanulói mellett felléptek a murakeresztúri, bázakerettyei és a borsfai diákok is. Muramenti táncok, dalok, bábjáték, mazsorett előadás és szavalatok színesítették a programot. A nagyszabású bemutatón a horvát-magyar barátság tovább erősödött. A műsor utáni fogadáson a gyerekek ismerkedtek egymással, a nyelvi tudásukat gyakorolhatták és bővíthették.Víz világnapja 2017 március 22

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
Iskolánk tanulói rajzokkal és vetélkedővel emlékeztek meg erről a napról.
2017 március 15.

Mindenki számára emlékezetes marad  Iskolánk megemlékezése 1848 március 15-éről.
A  magyar forradalom hazánk újkori történetének meghatározó eseménye. Ekkor az ország már hosszú ideje a Habsburg- birodalomhoz csatolt állam volt, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud nemzeti érdekeinek megfelelő politikát folytatni. A változásokért való küzdelem első lépése volt március 15, majd ezt követően a szabadságharc. Ez a nap ettől kezdve jelkép lett: a kivívott szabadság, és az elveszetett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.2017  Farsang


A szokásoknak megfelelően az iskola talán legvidámabb rendezvénye került megrendezésre idén is a kultúrban. A diákok mind egyénileg és csoportosan is nagyon színvonalas és szórakoztató előadással lepték meg a közönséget. A nevelők sem maradtak ki a színvonal emeléséből, és műsorral készültek.

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2017  Magyar kultúra napja

2017. január 22-e a magyar kultúra napja. A diákok és nevelők közösen szavalták el a Szózatot.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


2017  Fekete István napi megemlékezés és vadetetés


Az iskolánk névadója előtt tisztelegve rövid műsorral emlékeztünk. A diákok rajzokat, maketteket készítettek, valamint saját verseket írtak. A diákok helyezésüknek megfelelően jutalmakat vehettek át. Köszönjük minden kisdiáknak a gyönyörű munkákat. Két csoportban a Haraszti dámkertbe vadetetésen vehettek rész diákjaink.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


2016  Kinder sport verseny

Diákjaink sikeresen neveztek a Kinder rendezésével indított Kinder Sport versenysorozaton.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016  Karácsonyi ünnepély

Az iskola tanulói idén is színvonalas karácsonyi műsorral kedveskedtek diáktársaiknak és a megjelent vendégeknek. Az iskolai énekkar tagjai gyönyörű karácsonyi dalokkal fokozták a karácsonyi hangulatot.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016  Adventi gyertyagyújtás

Karácsony közeledtével iskolánkban, a karácsony előtti hetekben kerültek meggyújtásra az adventi koszorú gyertyái. A diákok és az énekkar minden héten műsorral kedveskedett a jelenlévőknek, és ünnepélyes keretek között gyújtottuk meg a gy. Az utolsó gyertya meggyújtásakor iskolánk nevelői is műsorral készültek.
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016  Karácsonyi projekt

 Idénis eljött a karácsonyi készülődés ideje. Minden osztály tablókat készített, mézeskalácsot sütöttek, valamint az iskolát is feldíszítették. A faliújságunk is karácsonyi díszítést kapott.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016  A Mikulás kabalája előadás

Karácsony közeledtével fiatal diákjainknak az iskola színpadi műsorral kedveskedett. A Szegedi Látványszínház Közhasznú Egyesületszíni Társulat kiemelkedő színvonalú produkciót adott elő a Mikulás kabalája címmel. A diákok nagyon élvezték az előadást, melybe a színészek a diákokat is bevonták.
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


2016  Mikulás ünnepség

A Mikulás két krampuszával együtt megérkezett iskolánkba is nagy örömet szerezve ezzel kis diákjainknak. Az ünnepségen a legkisebb diákok osztályfőnökükkel közösen műsorral kedveskedtek piros ruhás vendégünknek és természetesen többi diáktársuknak. A Mikulás a műsor végén minden gyermek ajándékot kapott.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016  Népdaléneklési verseny

Gyönyörű hangú diákjaink népdaléneklési versenyen mutatták meg tehetségüket a zsűrinek és a résztvevőknek.
 


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016 Október 23-ai ünnepély


A kultúrban került megrendezésre az iskola október 23-ai ünnepélye. A diákok színvonalas műsorral fejezték ki tiszteletüket.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016 Az aradi vértanúk emlékére tartott ünnepély


Az iskola udvarán került megrendezésre az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepély, melyen a diákok gyertyát gyújtottak a hősök emlékére.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016 Az állatok világnapja

Jókedvűen telt az intézményünkben az állatok világnapja. Iskolánk az alkalomhoz illő programokkal várta tanulóit. Diákok megmutathatták társaiknak kis kedvenceiket. Vendégül láttuk Lelkes Andrást, aki a kultúrban megtartotta a "Madarat tolláról, embert barátjáról" című előadását. 
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...2016 Közös éneklés a zene világnapján

Az iskola énekkara színvonalas műsorral kedveskedett a diákoknak, valamint a műsor végén a diákok közös énekléssel ünnepelték a zene világnapját. 
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


2016 Pécs - Nemzetiségi Iskolák Színjátszó Találkozója

Az iskola idén részt vett a Pécsett rendezett Nemzetiségi Iskolák Színjátszó Találkozóján.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Határtalanul Pályázat


A Határtalanul pályázat keretén belül szervezett "Zrínyiek nyomában" cimű kirándulásunk 2016. szeptember 13-tól 2016. szeptember 17-ig 16 hetedik osztályos tanulóval és két kisérő pegagógussal Horvátországba kerül megrendezésre.Előkészítő órák

Értékelő szakasz:

-Előkészítő órák: 2016. szeptember 5-6.
-Előkészítő tevékenység - Történelmi, hon- és népismereti vetélkedő: 2016. szeptember 9.Ezeken az órákon megismertettük a tanulókkal, a Határtalanul pályázat programját és felvázoltuk az útvonalat. Bemutattuk a gyerekeknek a Zrínyiek történelemben betöltött szerepét. Megismertettük velük Horvátország földrajzát, kultúráját, történelmét, népszokásait. A kiránduló tanulók műsort tanultak be, a Draškoveci iskolai tanulók meglepetésére.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Előkészítő tevékenység

A tanulók történelmi, földrajzi, hon és népismereti vetélkedőn bizonyították a témával kapcsolatos ismereteiket.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...A kirándulás helyszínei

Útvonal:

Draškovec -> Čakovec -> Kuršanec -> Vučetinec -> Zagreb -> Lovran -> Rijeka -> Bakar -> Kraljevica -> Šenkovec -> Goričan

A kirándulás időpontja: 2016. szeptember 13-tól szeptember 17- ig

 
 • Draškovec - Általános iskola
 • Čakovec - Zrínyi vár
 • Kuršanec - Zrínyi - emlékoszlop
 • Vučetinec - Szent György templom
 • Zagreb Katedrális - Zrínyi tér
 • Lovran - Szállás
 • Rijeka - Trsat vára, Ivan Zajc szobra, Színház, Kikötő
 • Opatija
 • Bakar – Zrínyi-Frangepán vár
 • Kraljevica – Zrínyi-Frangepán várkastélyok
 • Šenkovec - Szent Ilona kápolna, Zrínyiek temetkezési helye
 • Gorican - Mura folyó


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Értékelés

- Értékelő óra: 2016. szeptember 20.
- Bemutató előadás: 2016. szeptember 27.
- Témanap: 2016. szeptember 28.Ezeken az órákon a tanulók megosztották élményeiket egymás között. A kirándulás során készült képeket és videókat megtekintették. A felejthetetlen napokból fotókiállítást rendeztek.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Bemutató előadás


Az iskola hatodik osztályos tanulóinak előadást tartottak a 7.-es kiránduló gyerekek, prezentációs videófilm segítségével.

Beszámoltak a Horvátországban töltött napokról, a legemlékezetesebb pillanatokról.

Témanap


Összetartozás - Határtalanul projekt keretében zajlott az iskolába. Az egész napot átölelő program élvezetes volt, amely forgószínpad szerűen zajlott.


A nap állomásai:

 
1. Határainkon túl élő magyarság néprajza ( Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Őrvidék, Felvidék )
2. Határtalanul – Zrínyiek nyomában – horvátországi beszámoló 7. osztály
3. Népek dalai, zenéi.
4. Népviseletek, hagyományok
5. Muraközi táncok
6. Mozgásos népi játékok
7. Dráma játékok
8. Nemzetek konyhái – főzés és étel kóstolóA teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


A kirándulásról készült videó összeállítás 

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők!

A 2016/2017-es tanév Tanévnyitó ünnepségét 2016. szeptember 1-én /csütörtökön/ 8 óra 30 perckor tartjuk. Ezen a napon kerülnek kiosztásra a tankönyvek is. Tanítás nem lesz.

A tankönyv csomagok árai:

1-4. osztály: INGYENES

5. osztály: 14 420 Ft

6. osztály: 8 800 Ft

7. osztály: 13 265 Ft

8. osztály: 7 570Ft

 


A budapesti IX. kerületi Horvát Kissebbségi Önkormányzat meghívására iskolánk tanulói a horvátországi testvériskolánk tanulóival (Draškovec) közösen vettek részt az önkormányzat Húsvétváró programján.
a linkre kattintva nézzétek meg!  10 perc 17 másodpercnél kezdődik

www.mediaklikk.hu/video/hrvatska-kronika-2016- 03-30-i-adas/Tisztelt Szülők!
Tisztelt Adófizetők!


A borsfai „Iskolánkért” Alapítvány továbbra is várja a Személyi Jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását, melyet az iskola épületének karbantartására, tanulóink jutalmazására, programokon és versenyeken való részvételre fordítunk.

Adószámunk: 19274229-1-20
Bankszámlaszámunk: 11749046-20012278
Eddigi felajánlásaikat is köszönjük!

„Iskolánkért” Alapítvány kuratóriuma
A Karácsonyi koncerten iskolánk tanulói is szerepeltek,
az alábbi linkre kattintva a youtubon is megnézhetitek őket nagyobb méretben
!

https://www.youtube.com/watch?v=OB8xOgx0rHk2015. november 17-én Zalaszentbalázson a 'Szép Zalában születtem"
országos népdaléneklési verseny megyei fordulóján az iskola
Búzavirág énekegyüttese ARANY minősítést ért el.
Kisegyüttes kategóriában a 2. osztályos kislányok EZÜST
minősítést kaptak.
Szóló kategóriában Lábodi Flóra 4. osztályos tanuló és Balázs
Barbara 6. osztályos tanuló is ARANY minősítést értek el.
Mindannyiuknak gratulálunk!